Regulamin darmowego wsparcia psychologicznego CBT Gabinetów Terapii Poznawczo-Behawioralnej

 

 1. Gdziekolwiek w poniższym regulaminie mowa o usługodawcy rozumie się to przez: firmę Jacek Legierski Psychodiagnostyka działającą pod szyldem CBT Gabinety Terapii Poznawczo-Behawioralnej z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 30/2.

 2. Gdziekolwiek w poniższym regulaminie mowa o osobie korzystającej z pomocy rozumie się przez to osobę zgłaszającą się po pomoc poprzez wskazane kanały komunikacji elektronicznej.

 3. Gdziekolwiek w poniższym regulaminie mowa o usłudze lub dyżurze rozumie się przez to darmowe wsparcie psychologiczne w formie konsultacji psychologicznej za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

 4. Darmowe wsparcie psychologiczne jest usługą ograniczoną w czasie prowadzoną przez usługodawcę.

 5. Darmowe wsparcie psychologiczne jest przeznaczone dla osób dorosłych mieszkających na terenie Polski, które zgłoszą się w celu skorzystania z niego zgodnie z zasadami poniższego regulaminu.

 6. Zgłoszenie chęci skorzystania z darmowego wsparcia psychologicznego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 7. W celu zgłoszenia się do darmowego wsparcia psychologicznego osoba korzystająca z pomocy powinna poinformować drogą mailową psychologa prowadzącego dyżur o chęci skorzystania z pomocy. Zgłoszenie to powinno zostać wysłane bezpośrednio przed rozpoczęciem godzin dyżuru psychologa wskazanych na stronie www usługodawcy lub na jego profilu na portalu Facebook.com. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, nr tel. oraz adres pobytu osoby mającej zamiar skorzystać z pomocy. Tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane będą brane pod uwagę. Przesłane dane będą przetwarzane w celu właściwego wykonania usługi. Informacja na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj. Wysłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym w podanej informacji zakresie. W odpowiedzi na zgłoszenie osoba, która chce skorzystać ze wsparcia otrzyma maila z adresem na komunikatorze internetowym, przez który będzie mogła się skontaktować z psychologiem. Brak takiej odpowiedzi oznacza, że w czasie danego dyżuru nie ma już miejsc. W takim wypadku osoba, która chce skorzystać ze wsparcia może spróbować ponownie w przypadku kolejnego dyżuru tego samego psychologa lub u innego psychologa prowadzącego dyżur w ramach usługi.

 8. Każdy kolejny tydzień trwania wsparcia psychologicznego będzie ogłaszany na stronie www usługodawcy: www.terapia-poznawcza.pl oraz na jego profilu na portalu facebook.com. Brak ogłoszenia trwania wsparcia oznacza jego zawieszenie lub zawieszenie w danym tygodniu.

 9. Wsparcie psychologiczne ma formę zdalnych konsultacji psychologicznych świadczonych przez kanały komunikacji elektronicznej wskazane na stronie www usługodawcy www.terapia-poznawcza.pl oraz na jego profilu na portalu facebook.com.

 10. Wsparcie ma charakter doraźnej pomocy psychologicznej i może być jednorazowo udzielone danej osobie korzystającej. Chyba, że psycholog prowadzący konsultację wraz z osobą korzystającą z pomocy zdecydują inaczej.

 11. Konsultacja psychologiczna w ramach darmowego wsparcia psychologicznego trwa maksymalnie 45 minut.

 12. Skorzystanie z konsultacji w ramach darmowego wsparcia psychologicznego nie może zastąpić psychoterapii ani konsultacji psychiatrycznej.

 13. Psycholog prowadzący konsultacje może zalecić osobie korzystającej z niniejszego wsparcia psychologicznego zgłoszenie się na psychoterapię, na konsultację psychiatryczną, lub do ośrodka interwencji kryzysowej

 14. W przypadku zgłoszenia przez osobę korzystającą z pomocy kryzysu samobójczego lub ujawnienia zachowań niebezpiecznych dla zdrowia i życia osoby korzystającej z pomocy lub osób postronnych psycholog prowadzący konsultację może wezwać osobę korzystającą do wskazania osób z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z pomocy, które mogą ją zabezpieczyć lub zawiadomić służby ratunkowe.